Quick Support

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

iFIS Internet

Login ซื้อขายหุ้น
Login ซื้อขายอนุพันธ์
ติดตั้งโปรแกรมและคู่มือการใช้งาน
 
คู่มือการติดตั้ง iFIS Internet Download
คู่มือการใช้งาน iFISd Download
คู่มือการใช้งาน iFIS App Download
โปรแกรม MS JVM 3805 Download
โปรแกรม MS JVM 3810 Download
โปรแกรม Teamviewer Download
สำหรับ Login เข้าระบบการซื้อขายผ่านทาง Browser รองรับ IE 6-8 เท่านั้น ไม่รองรับ Windows 8
*กรุณาติดตั้ง โปรแกรม MS JVM 3805 และ 3810 ก่อนใช้งาน
 
โปรดติดตั้ง iFIS App VAX ก่อนใช้งาน
Download

โปรดติดตั้ง iFISDApp ก่อนใช้งาน
Download

โปรดติดตั้ง iFIS App STD ก่อนใช้งาน
Download