นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)


     บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา” คำนึงถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลอันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” หรือ “ท่าน” ไว้วางใจเปิดเผยแก่บริษัทเป็นอย่างยิ่ง จึงให้คำมั่นในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่พระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บัญญัติ

      นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้เป็นนโยบายที่บริษัทฯ ยึดถืออย่างเข้มงวดในการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการเชื่อมั่นถึงความเป็นส่วนตัวในการเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน และเพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ประกอบกับเพื่อให้ผู้ใช้บริการรับรู้และเข้าใจถึงแนวนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ และเพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์ของการเก็บรวมข้อมูลส่วนบุคคล ฐานทางกฎหมาย (Lawful basis) ระยะเวลาการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวตัวผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล และสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรา 23 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้าฉบับนี้ ซึ่งจะอธิบายถึงลักษณะและเหตุผลของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 

     “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า การเก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
     “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ยกตัวอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เช่นเดียวกันกับข้อมูลที่ไม่เป็นสาธารณะที่เกี่ยวกับผู้ใช้บริการซึ่งผู้ใช้บริการเกี่ยวเนื่องด้วย หรือเชื่อมโยงกับข้อมูลก่อนหน้าใด ๆ แต่ไม่รวมถึงการระบุเฉพาะชื่อ ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน หรือที่อยู่ทางธุรกิจ และข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
     “ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน” หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายจัดประเภทเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งเราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังต่างประเทศก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ หรือกฎหมายอนุญาติให้กระทำได้เท่านั้น
     “ฐานข้อมูลลูกค้า” หมายความว่า ชุดข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่ลูกค้าได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ และบริษัทได้เก็บไว้ เพื่อประโยชน์แก่การให้บริการ
     “กลุ่มบริษัทคิงส์ฟอร์ด” ประกอบด้วย บริษัท คิงส์ฟอร์ด โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย หรือกิจการที่บริษัทมีอำนาจควบคุมบริหารจัดการ


     บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามแนวนโยบายที่ได้กล่าวไว้นี้ โดยสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ จะดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ในกรณีดังต่อไปนี้
     (ก) เมื่อผู้ใช้บริการได้แสดงความยินยอม
     (ข) เมื่อมีความจำเป็นในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ
     (ค) เมื่อมีความจำเป็นในการตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของผู้ใช้บริการ
     (ง) เมื่อมีความจำเป็นในการรักษาบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้บริการเอาไว้กับบริษัท หรือ
     (จ) เมื่อมีเหตุจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายและหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท
ในกรณีตาม (ก) ข้างต้น ผู้ใช้บริการสามารถถอนความยินยอม ณ เวลาใด ๆ โดยการแสดงเจตนาดังที่กล่าวไว้ การถอนความยินยอมจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความชอบธรรมของการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ก่อนมีการถอนความยินยอมนั้น หากผู้ใช้บริการไม่เห็นด้วยกับการที่ทางบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการตามกฎเกณฑ์ของนโยบายฉบับนี้ ผู้ใช้บริการสามารถไม่ใช้บริการกับบริษัทได้


     ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลตามนโยบายนี้หมายถึงข้อมูลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ซึ่งเราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้
• ข้อมูลส่วนตัว เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ เพศ อายุ อาชีพ ตำแหน่งงาน เงินเดือน ที่ทำงาน ตำแหน่งการศึกษา สัญชาติ วันเกิด สถานภาพทางการสมรส ข้อมูลบนบัตรที่ออกโดยรัฐบาล เช่น เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ลายมือชื่อ การบันทึกเสียง การบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ เป็นต้น รูปถ่าย การบันทึกภาพจากล้องวงจรปิด ทะเบียนบ้าน และข้อมูลประจำตัวอื่น ๆ
     • ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล และรหัสประจำตัวสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ
     • ข้อมูลบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลสมาชิกในครอบครัว ผู้รับมอบอำนาจ ข้อมูลผู้ติดต่อฉุกเฉิน บุคคลที่อ้างอิง สถานที่ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ และผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง
     • ข้อมูลบัญชีและข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีและประเภทของบัญชี ข้อมูลพร้อมเพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน รายได้และค่าใช้จ่าย ตลอดจนข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลการสมัครใช้บริการและผลิตภัณฑ์
     • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ประเภทของผลิตภัณฑ์ ราคา และ อาทิ หลักทรัพย์ ตราสารอนุพันธ์ ประวัติการซื้อขาย (ถ้ามี) ปริมาณ หมายเลขคำสั่งซื้อ หมายเลยนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ เงื่อนไข และยอดคงเหลือ ประวัติการชำระเงินและการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของคุณ งบการเงิน หนี้สินภาษี รายได้ กำไรและเงินลงทุน แหล่งที่มาของความมั่งคั่งและเงินทุน การเป็นตัวแทน ข้อมูล การซื้อขาย ประวัติการผิดนัด มูลค่าของหลักประกัน (margin balance) และข้อมูลเงินกู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ (margin loan)
• ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address) เว็บบีคอน (web beacon) ล็อก (Log) ไอดีอุปกรณ์ (Device ID) รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์ เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการเข้าใช้งานแบบ single sign-on (SSO) การเข้าสู่ระบบ (Login log) เวลาที่เข้าถึง ระยะเวลาที่ใช้บนหน้าเพจของเรา คุกกี้ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ประวัติการค้นหา ข้อมูลการเรียกดู ประเภทและเวอร์ชั่นของเบราว์เซอร์ การตั้งค่าเขตเวลา (Time zone setting) และสถานที่ตั้ง ประเภทและเวอร์ชั่นของปลั๊กอินเบราว์เซอร์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนอุปกรณ์ที่คุณใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์ม
• รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อบัญชี (account identifiers) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน รหัสประจำตัว (PIN ID code) สำหรับการซื้อขาย ความสนใจและความพึงพอใจ กิจกรรม เป้าหมายการลงทุน ความรู้และประสบการณ์การลงทุน และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (risk tolerance)
     • ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของคุณบนเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
     • ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อกระบวนการขอรับบริการจากบริษัทฯ เช่น วัตถุประสงค์และประสบการณ์การลงทุน ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ FATCA ประวัติอาชญากรรม (เพื่อการตรวจสอบภูมิหลัง) ซึ่งรวมถึงประวัติการฟอกเงินหรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ข้อมูลเกี่ยวกับความถึงพอใจในผลิตภัณฑ์ คะแนนการประเมินความเสี่ยง ข้อมูลความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และข้อมูลอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน อันจำเป็นต่อการให้บริการและใช้ความระมัดระวังในฐานะผู้ให้บริการด้านหลักทรัพย์
     • ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน ที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ โอนไปยังต่างประเทศ ได้แก่
     (ก) ข้อมูลชีวมาตร (ได้แก่ ระบบจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ)
     (ข) ศาสนา และ
     (ค) ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ ซึ่งแสดงอยู่ในเอกสารประจำตัว (เช่น เชื้อชาติ และศาสนา) เพื่อการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล
 
 
ลำดับ ข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวมและใช้ ฐานทางกฎหมาย ขอบเขตการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล
1. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ประวัติการศึกษา ประวัติส่วนตัว เช่น วันเดือนปีที่เกิด สถานที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ทำการงาน และบุคคลอื่นที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินซึ่งไม่สามารถติดต่อผู้ใช้บริการได้ และข้อมูลอื่นใดที่ท่านได้กรอกหรือนำส่งให้กับบริษัทฯ ในกระบวนการยื่นคำขอเพื่อทำสัญญาและรับบริการจากบริษัทฯ ท่านเป็นผู้นำส่งให้บริษัทฯ ขณะแสดงความประสงค์ขอรับบริการ ดำเนินการตามคำขอก่อนเข้าทำสัญญา - เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลของบริษัทในการยืนยันตัวตนผู้ใช้บริการ
- เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เช่น การตอบคำถามและคำร้องเรียนต่าง ๆ
- เพื่อการส่งเสริมการขายและการตลาด
- เพื่อส่งรายการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน จดหมายข่าว และแบบสอบถามต่าง ๆ
- เพื่อตรวจจับ และป้องกันการทุจริตต่อผู้ใช้บริการและต่อบริษัทเอง
- เพื่อยืนยันอายุของผู้ใช้บริการว่าบรรลุนิติภาวะและสามารถกระทำนิติกรรมโดยลำพังเองได้
- เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาสินค้า และบริการ รวมถึงสิทธิพิเศษอื่น ๆ ให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
- เพื่อการติดต่อกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับบัญชีของผู้ใช้บริการที่มีอยู่กับบริษัท
2. ข้อมูลด้านการเงิน (เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นทางธุรกิจ) ประวัติการซื้อสินค้า ข้อมูลรายละเอียดบัญชีเงินฝาก ท่านเป็นผู้นำส่งให้บริษัทฯ ขณะแสดงความประสงค์ขอรับบริการ เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา - เพื่อเก็บเป็นหลักฐานแสดงการซื้อสินค้าหรือรับบริการจากบริษัท
- เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง และดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้บริการ
3. วัตถุประสงค์และประสบการณ์การลงทุนและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดที่ท่านได้กรอกหรือนำส่งให้กับบริษัทฯ ในกระบวนการยื่นคำขอเพื่อทำสัญญาและรับ บริการจากบริษัท ท่านเป็นผู้นำส่งให้บริษัทฯ ขณะแสดงความประสงค์ขอรับบริการ และบริษัทเป็นผู้เก็บรวบรวม จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา และเป็นประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ติดต่อสื่อสาร โอนเงิน และทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับการให้บริการ
4. ชื่อ นามสกุล และข้อมูลเพื่อการติดต่อ ติดต่อสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือการให้บริการของบริษัท เอกสารให้ความยินยอม - เพื่อติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์กิจกรรม หรือการให้บริการของบริษัทฯ บริษัทในเครือ และบริษัทย่อย ในธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในอนาคต
5. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ FATCA ประวัติอาชญากรรม ซึ่งรวมถึงประวัติการฟอกเงินหรือให้การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั้งในและต่างประเทศ ท่านเป็นผู้นำส่งให้บริษัทฯ ขณะแสดงความประสงค์ขอรับบริการ หน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ - เปิดเผยต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
6. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานที่เก็บรวบรวมผ่านระบบคุกกี้ บริษัทฯ เก็บรวบรวมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ความยินยอม - เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การใช้บริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ใช้บริการ
7. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลชีวมาตร, ศาสนา เชื้อชาติ และข้อมูลอื่นใดที่แสดงอยู่ในเอกสารประจำตัว ท่านเป็นผู้นำส่งให้บริษัทฯ ขณะแสดงความประสงค์ขอรับบริการ เอกสารให้ความยินยอม - เพื่อการสมัครใช้บริการ
- เพื่อการยืนยันและพิสูจน์ตัวบุคคล     เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับกลุ่มบริษัทคิงส์ฟอร์ดเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการให้บริการตามสัญญาที่ท่านได้ทำกับบริษัท ทั้งนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับกลุ่มบริษัทคิงส์ฟอร์ด ในกรณีที่ไม่ได้มีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาให้บริการ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่าน
     นอกจากนี้ เราอาจมีความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับหน่วยงานของรัฐ สมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุนในประเทศไทย กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอื่นที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูล ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

     เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมเท่านั้น ในกรณีที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เราจะดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบและอธิบายถึงฐานทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 

     เราทำการเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านการที่ท่านได้นำส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเอกสารหลักฐาน หรือเอกสารใด ๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่รูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือรูปแบบอื่นใด เพื่อประกอบการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยผ่านการที่ท่านได้ทำธุรกรรมต่าง ๆ กับบริษัท ผ่านเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ หรือการติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์ โดยบริษัทฯ จำแนกการเก็บรวบรวมตามประเภทของข้อมูลดดังต่อไปนี้
 

     โดยการทั่วไปบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลจากการส่งข้อมูลกรอกใบสมัครของผู้ใช้บริการในระหว่างที่ผู้ใช้บริการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทได้เก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการเอาไว้เมื่อผู้ใช้บริการทำการลงทะเบียน หรือสมัครรับบริการใดบริการหนึ่งของบริษัท การส่งคำสั่ง การเข้าถึงและการใช้บริการออนไลน์ของบริษัทฯ หรือแม้กระทั่งการคลิกเข้าไปยังลิงค์ของบริษัทฯ ที่ปรากฎบนหน้าโฆษณาใด ๆ ของบริษัทฯ การขอความช่วยเหลือด้านข้อมูล หรืองานบริการลูกค้า การตอบกลับหลังจากใช้บริการ หรือแม้แต่การตอบแบบสอบถาม โดยอาจเป็นเงื่อนไขที่ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการแก่บริษัท เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถจัดการธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อการรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และตัวผู้ใช้บริการ เพื่อจัดหาสินค้าและบริการที่เหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการโดยคำนึงถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ของทางบริษัทฯ หากผู้ใช้บริการไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัท บริษัทฯ อาจไม่สามารถให้บริการสินค้าหรือบริการแก่ผู้ใช้บริการต่อไป
 

     บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากแหล่งอื่น ๆ เช่น จากกลุ่มบริษัทคิงส์ฟอร์ด ตัวแทนอ้างอิงทางเครดิต หรือสื่อสังคมออนไลน์ บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ของผู้ใช้บริการจากบริษัทต่าง ๆ ที่ได้ให้บริการโดยมีผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อสินค้า หรือเว็บไซต์ส่วนบุคคลซึ่งเสนอสินค้า และ/หรือบริการของบริษัทนั้น ๆ ร่วมกันกับบริษัทฯ บริษัทซึ่งมีสถานะเป็นบุคคลที่สามเหล่านี้อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่บริษัทฯ ได้ บริษัทฯ อาจเพิ่มข้อมูลนี้ไปยังฐานข้อมูลที่บริษัทมีอยู่แล้วจากเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเป็นการพัฒนาการให้บริการ
 

     ในการที่เข้าถึงคุณลักษณะ และทางเลือกการใช้งานอย่างหนึ่งอย่างใดได้นั้น ผู้ใช้บริการอาจจำต้องเข้าใช้บริการโดยลงชื่อเข้าใช้งานผ่านเฟสบุ๊ค หรือเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมอื่น ๆ โดยการลงชื่อเข้าใช้งานดังกล่าว จะถือว่าผู้ใช้บริการได้อนุญาตให้บริการต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการได้ตอบตกลงการขอรับการบริการในข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม หากผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานการบริการ และกดปุ่ม “ลงทะเบียน” หรือ “ลงชื่อเข้าใช้” ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมที่บริษัทสนับสนุนอยู่ ผู้ใช้บริการจะถูกสอบถามให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของเครือข่ายทางสังคม ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินใจลงทะเบียนใช้งานบริการหรือไม่ก็ได้ ในกรณีนี้ บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการสร้างบัญชีผู้ใช้ขึ้นจากเว็บไซต์ และเพื่อแสดงเนื้อหาสาระของบริษัทจากเพื่อนในเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมของผู้ใช้บริการเอง ข้อมูลใด ๆ ก็ตามของผู้ใช้บริการที่บริษัทดำเนินการจัดเก็บจากบัญชีเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมอาจขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมนั้น ๆ ดังนั้น กรุณาศึกษาแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว และข้อมูลของเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมโดยละเอียด
 

     บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ (“คุกกี้”) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น คุกกี้ คือชิ้นส่วนของข้อมูลขนาดเล็กซึ่งเว็บไซต์ต่าง ๆ ส่งเข้ามายังฮาร์ดไดร์ฟของเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการ ในขณะที่ผู้ใช้บริการกำลังเปิดดูเว็บไซต์อยู่ บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ทั้งสองช่วง (ซึ่งจะหมดอายุทันทีที่ผู้ใช้บริการปิดโปรแกรมท่องเว็บ) และคุกกี้คงสภาพต่าง ๆ (ซึ่งจะคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการตราบจนกว่าผู้ใช้บริการจะลบออกไป) เพื่อให้การบริการประสบการณ์เฉพาะบุคคล และเชิงตอบสนองซึ่งกันและกันได้ ให้แก่ผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษัท ข้อมูลชนิดนี้จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อทำให้เว็บไซต์ทั้งหลายของบริษัทสมประโยชน์ต่อการใช้งานมากขึ้น หากผู้ใช้บริการต้องการปิดการใช้งานคุกกี้ ผู้ใช้บริการสามารถตั้งค่าได้ที่โปรแกรมท่องเว็บของผู้ใช้บริการเพื่อปฏิเสธหรือปิดกั้นคุกกี้หล่านั้นได้ อย่างไรก็ตาม หากผู้ใช้บริการทำการปฏิเสธหรือปิดกั้นเช่นนั้นแล้ว ผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถเปิดการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างเต็มรูปแบบ
 

     ในการที่เข้าถึงคุณลักษณะ และทางเลือกการใช้งานอย่างหนึ่งอย่างใดได้นั้น ผู้ใช้บริการอาจจำต้องเข้าใช้บริการโดยลงชื่อเข้าใช้งานผ่านเฟสบุ๊ค หรือเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมอื่น ๆ โดยการลงชื่อเข้าใช้งานดังกล่าว จะถือว่าผู้ใช้บริการได้อนุญาตให้บริการต่าง ๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการได้ตอบตกลงการขอรับการบริการในข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม หากผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานการบริการ และกดปุ่ม “ลงทะเบียน” หรือ “ลงชื่อเข้าใช้” ผ่านเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมที่บริษัทสนับสนุนอยู่ ผู้ใช้บริการจะถูกสอบถามให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล โดยข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของเครือข่ายทางสังคม ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถตัดสินใจลงทะเบียนใช้งานบริการหรือไม่ก็ได้ ในกรณีนี้ บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคม เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในการสร้างบัญชีผู้ใช้ขึ้นจากเว็บไซต์ และเพื่อแสดงเนื้อหาสาระของบริษัทจากเพื่อนในเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมของผู้ใช้บริการเอง ข้อมูลใด ๆ ก็ตามของผู้ใช้บริการที่บริษัทดำเนินการจัดเก็บจากบัญชีเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมอาจขึ้นอยู่กับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการต่อเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมนั้น ๆ ดังนั้น กรุณาศึกษาแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว และข้อมูลของเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมโดยละเอียด
 

     ในกรณีที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งเป็นผู้เยาว์ บุคคลไร้ความสามารถ หรือบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ เราจะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กล่าวคือ
     • ในกรณีที่การให้ความยินยอมของผู้เยาว์ไม่ใช่การใด ๆ ซึ่งผู้เยาว์อาจให้ความยินยอมโดยลำพังได้ตามที่ บัญญัติไว้ในมาตรา 22 มาตรา 23 หรือมาตรา 24 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เราจะขอความ ยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ด้วย และในกรณีที่ผู้เยาว์มีอายุไม่เกินสิบปี ให้ขอความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์
     • ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนไร้ความสามารถ เราจะขอความยินยอมจากผู้อนุบาลที่มีอำนาจ กระทำการแทนคนไร้ความสามารถ
     • ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ เราจะความยินยอมจากผู้พิทักษ์ที่มี อำนาจกระทำการแทนคนเสมือนไร้ความสามารถ
 

     เราได้จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมสูญหายโดยอุบัติเหตุ หรือถูกเข้าถึง เปิดเผย หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ชอบมิชอบหรือโดยปราศจากอำนาจตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามมาตรา 37 (1) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมาตรฐานขั้นต่ำที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยพนักงาน ตัวแทน ผู้รับจ้างหรือบุคคลที่สาม จะเป็นไปโดยจำกัด เราจะอนุญาตเฉพาะบุคคลที่มีความจำเป็นจะต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตน [ในกรณีที่บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะเป็นการประมวลผลตามคำสั่งของเราตามที่กำหนดในข้อตกลงระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processing Agreement) ซึ่งทำขึ้นตามมาตรา 40 วรรคสามแหพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เท่านั้น
 

     หากผู้ใช้บริการได้เปิดการใช้งานบริการด้านตำแหน่งที่ตั้งบนโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ บริษัทอาจจะเก็บข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้บริการเพื่อทำให้แผนที่นั้นสามารถเปิดการใช้งานได้แก่ผู้รับสารจากผู้ใช้บริการ โดยจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้บริการแก่ผู้รับสาร หากผู้ใช้บริการไม่ต้องการให้ข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บ ผู้ใช้บริการสามารถปิดการใช้งานบริการด้านข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งได้ในแถบตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการ
 

     ผู้ใช้บริการอาจได้รับการสื่อสารทางการตลาดจากบริษัท เช่น จดหมายข่าว และ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะโฆษณาการใช้งานเว็บไซต์และบริการต่างๆ ของบริษัท ผู้ใช้บริการสามารถเลือกไม่รับข้อมูลการสื่อสารทางการตลาดเหล่านี้จากบริษัทได้ทุกเมื่อ โดยการทำตามขั้นตอนการถอนการติดตามซึ่งปรากฎบนจดหมายข่าว หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น หรือโดยติดต่อบริษัทโดยตรง (โปรดอ่านข้อมูลการติดต่อด้านล่าง) ผู้ใช้บริการอาจขอยกเลิกการรับบริการข่าวสารทางการตลาดผ่านตัวเลือก “บัญชีของฉัน” แม้ว่าจะได้คำนึงถึงความพึงใจของผู้ใช้บริการ ที่ได้ระบุไว้เกี่ยวกับการรับบริการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจส่งการสื่อสารซึ่งเกี่ยวข้องกันกับการให้บริการ ซึ่งรวมไปถึงการแจ้งเตือนต่างๆ เกี่ยวกับการปรับปรุงข้อตกลงการใช้งาน หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน
 

     เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ซึ่งหมายรวมถึงข้อกำหนดในกระบวนการทางกฎหมาย บัญชี และการรายงาน ตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย โดยบริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ต่อไปภายหลังจากการให้บริการหรือการรายงานข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดหรืออนุญาตไว้ เช่น เพื่อรักษาประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ
 

     13.1 ภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ นั้น ผู้ใช้บริการได้กระทำตามสิทธิของผู้ใช้บริการ โดยเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
     - สิทธิที่จะได้รับการยืนยันว่าตามข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลเสริมอื่น ๆของผู้ใช้บริการกำลังถูกดำเนินการและได้รับการประเมิน
     - สิทธิที่จะได้รับการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
     - สิทธิที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลและยับยั้งการดำเนินการใด ๆเกี่ยวกับข้อมูลนั้น
     - สิทธิที่จะจำกัดการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูล
     - สิทธิที่จะเคลื่อนย้ายข้อมูล
     - สิทธิที่จะคัดค้านการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
     - สิทธิที่จะขอยกเลิกการใช้บริการการสื่อสารและการตลาดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

     13.2 หากผู้ใช้บริการปรารถนาที่จะใช้สิทธิใด ๆ โปรดติดต่อบริษัทโดยใช้ข้อมูลติดต่อที่จัดไว้ให้ด้านล่าง บริษัทอาจขอให้ผู้ใช้บริการพิสูจน์ และยืนยันตัวตนโดยการมอบสำเนาเอกสาร หรือหลักฐานการระบุตัวตนที่ถูกต้อง เพื่อที่บริษัทจะสามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยของบริษัท และป้องกันการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต
13.3 หากผู้ใช้บริการไม่ปรารถนาที่จะยอมรับคุกกี้จากบริการของบริษัทสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น ผู้ใช้บริการสามารถควบคุมโปรแกรมท่องเว็บของผู้ใช้บริการ โดยทำการเปลี่ยนแปลงในแถบการตั้งค่า เพื่อหยุดการยอมรับคุกกี้ หรือเพื่อเตือนผู้ใช้บริการก่อนการตกลงยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าไปเยี่ยมชม โปรดศึกษาข้อมูลเชิงเทคนิคของโปรแกรมท่องเว็บของผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ดี หากผู้ใช้บริการไม่ยอมรับคุกกี้ ผู้ใช้บริการอาจไม่สามารถใช้ตัวเลือกการให้บริการที่บริษัทจัดให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทุก ๆ ส่วน หากผู้ใช้บริการมีคำถามเกี่ยวกับการยกเลิกหรือดัดแปลงคุกกี้ โปรดติดต่อบริษัทตามข้อมูลติดต่อที่จัดไว้ให้ด้านล่าง

     13.4 ผู้ใช้บริการสามารถหยุดการเก็บข้อมูลทั้งหมดโดยแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ได้โดยการถอนการติดตั้งแอพพลิเคชั่น ผู้ใช้บริการอาจใช้การถอนการติดตั้งแบบมาตรฐานที่มีติดมาให้พร้อมกับอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการ หรือผ่านตลาดแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์ หรือเครือข่าย เพื่อให้การบริการเป็นโฆษณาในแอพพลิเคชั่นของบริษัท ที่ซึ่งเทคโนโลยีคุกกี้ไม่สามารถใช้งานได้ ทางบริษัทอาจนำข้อมูลระบุอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง ผู้ใช้บริการอาจเลือกที่จะตั้งค่าเริ่มต้น หรือยกเลิกการใช้บริการการระบุตัวตนแบบนิรนามได้ทุกเมื่อ ผู้ใช้บริการสามารถยกเลิกบริการระบุตำแหน่งซึ่งอนุญาตให้บริษัทเข้าถึงตำแหน่งของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องได้ทุกเวลาเช่นเดียวกัน โดยการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือของผู้ใช้บริการ

 

     เพื่อให้บริษัทสามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทอาจทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และการที่ผู้ใช้บริการใช้บริการต่อไป ถือว่าผู้ใช้ได้ให้การยอมรับที่มีผลสมบูรณ์และเพิกถอนมิได้ต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ที่แก้ไขหรือเพิ่มเติมแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการแจ้งการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในภายหลังอย่างไม่ล่าช้า บริษัทขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการศึกษานโยบายคุ้มครองส่วนบุคคลฉบับแก้ไขโดยละเอียด เป็นประจำระหว่างการใช้บริการ เนื่องจากอาจไม่มีการแจ้งเตือนแยกต่างหากเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฯ ดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการรวมถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง โดยภายหลังที่ได้แจ้งถึงการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว และผู้ใช้บริการได้ศึกษานโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับปรับปรุงอย่างละเอียดแล้ว และ/หรือยังคงใช้บริการต่อไป บริษัทถือว่าผู้ใช้บริการได้ยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนั้นแล้ว

 

     ในกรณีที่ท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของข้อมูล (Data protection officer: DPO) ผ่านทางอีเมล [DPO@kfsec.co.th] หรือโดยการเขียนจดหมายแล้วส่งมาที่ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้นที่ 11,12,21 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร


ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

แก้ไขล่าสุด พฤษภาคม 2565