บริการด้านการลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

ธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (SBL)

ความรู้เบื้องต้น SBL SBL Corner หลักทรัพย์ที่สามารถชอร์ตได้  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ติดต่อเรา 


บริษัทได้ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 และได้ดำเนินการให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ภายใต้ชื่อหลักทรัพย์คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เราเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ทั้งในฐานะของตัวกลางและนายหน้าให้กับนักลงทุนทุกประเภท เพื่อให้นักลงทุนมีเครื่องมือในการช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับนักลงทุน ผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ยังคงได้รับผลตอบแทนจากการเป็นผู้ให้ยืมหลักทรัพย์ โดยที่สิทธิ์ในความเป็นเจ้าของ ทั้ง เงินปันผล (XD), สิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (XM) หรือสิทธิ์ต่างๆ จะยังคงเหมือนเดิม ขณะที่ผู้ยืมหลักทรัพย์นั้นได้ผลตอบแทนจากการทำกำไรในสาภาวะตลาดทิศทางขาลง รวมทั้งสาามารถใช้ SBL เป็นเครื่องมือเพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือเก็งกำไรด้วย

อ่านแนะนำเพิ่มเติม
บันทึกแนบท้าย SBL
สัญญา SBL
รายชื่อหลักทรัพย์ที่สามารถทำ SBL 1 ม.ค.- 30 มิ.ย.2563