เกี่ยวกับบริษัทฯ

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการและผู้บริหาร

หม่อมราชวงศ์ จิราคม กิติยากร
ประธานกรรมการ
นางบุษบา บุนนาค
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
พล.อ.อ. สามารถ โสดสถิตย์
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
นายสมสัก นนทกนก
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
พ.ต.อ.ชาคริต สวัสดี
กรรมการ
นางไพลิน กอวัฒนา
กรรมการ
นายวิมุตติ สุขทิพยาโรจน์
กรรมการ (มีอำนาจ)