บริการด้านการลงทุน

บริษัท หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน)

ซื้อขายหน่วยลงทุน

เพื่อตอบสนองการลงทุนอย่างครบวงจรให้กับลูกค้า เพิ่มทางเลือก ประหยัดเวลา และการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนได้อย่างมีประสิทธภาพ
 
บล.คิงส์ฟอร์ดเวลธ์ เปิดบริการให้นักลงทุนทั่วไป (ทั้งที่มี หรือไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับคิงส์ฟอร์ดเวลธ์) สามารถซื้อและขายหน่วยลงทุนของบริษัทจัดการกองทุนรวมชั้นนำของประเทศไทย ผ่าน บล.คิงส์ฟอร์ดเวลธ์

โดยปัจจุบัน คิงส์ฟอร์ดเวลธ์เป็นตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน (Selling Agent) ให้กับบริษัทจัดการกองทุนต่างๆ ได้แก่ บลจ.แอสเซทพลัส, บลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์, บลจ.โซลาริส